Author name: admin

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

       ขอเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน   สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1zo0FoC69r_u3EtbbNjpQGrH6ElNavJYQ?usp=sharing หรือสามารถสแกน QR CODE เอกสารสรุปผลการประชุมฯได้ทาง Facebook  และ Line  ของโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

         สนข.เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)         โดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโครงการ การประเมินทางเลือก และแผนการดำเนินงานของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนสนข. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม  

ขอเปิดเผยเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1zo0FoC69r_u3EtbbNjpQGrH6ElNavJYQ?usp=drive_linkหรือสามารถสแกน QR CODE เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ติดอยู่ในป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้ที่https://forms.gle/BUh6pwDwmazQtqpHAและที่ : คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088 E-mail : ehialandbridge.chumphonport@gmail.com ดาวน์โหลดที่นี่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/BUh6pwDwmazQtqpHA สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์  โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088 E-mail : ehialandbridge.chumphonport@gmail.com

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2 กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2 กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2 กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2 กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2 สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ …

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2 Read More »

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร ผู้แทนนายอำเภอทุ่งตะโก ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชุมพร รองนายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว …

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 Read More »

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 1

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนน เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566  สนข. นำโดย นายอภิสิทธิ์ ภู่วราวุฒิพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง    และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ภายในตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด และตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพรผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร นายอำเภอหลังสวน ผู้แทนนายอำเภอทุ่งตะโก ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด รองนายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก และกำนันตำบลบางน้ำจืด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว …

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 Read More »

Scroll to Top