รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

       ขอเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล
การพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1zo0FoC69r_u3EtbbNjpQGrH6ElNavJYQ?usp=sharing

หรือสามารถสแกน QR CODE เอกสารสรุปผลการประชุมฯได้ทาง Facebook  และ Line  ของโครงการ

ดาวน์โหลดที่นี่

Scroll to Top