ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน
(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
https://forms.gle/BUh6pwDwmazQtqpHA

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์
 โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

E-mail : ehialandbridge.chumphonport@gmail.com

Scroll to Top