การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

         สนข.เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

        โดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโครงการ การประเมินทางเลือก และแผนการดำเนินงานของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนสนข. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม

 

Scroll to Top