รายละเอียดของโครงการ

  • งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ แอ่งจอดเรือ และแอ่งกลับลำเรือ
  • งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น
  •          *  เขื่อนกันคลื่น 1 ความยาวประมาณ 5,400  เมตร
  •          *  เขื่อนกันคลื่น 2 ความยาวประมาณ 685 เมตร
  •   งานถมทะเล ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 5,808 ไร่ ประกอบด้วย
  •          *  พื้นที่หน้าท่าเทียบเรือ ขนาดประมาณ 4,788 ไร่
  •          *  พื้นที่พัฒนาอเนกประสงค์ ขนาดประมาณ 1,020 ไร่
  • หน้าท่าเทียบเรือมีความยาวรวมประมาณ 7,580 เมตร      
  • งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่ถมทะเล
  • งานติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ     
Scroll to Top