ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (
Business Development Model)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ  ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 3 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 4 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น.  ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ได้ที่ https://forms.gle/5EdiGaCm9zgUV9QMA

และที่ คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

E-mail : ehialandbridge.chumphonport@gmail.com

Scroll to Top