กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือ
บริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพรผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร นายอำเภอหลังสวน ผู้แทนนายอำเภอทุ่งตะโก ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด รองนายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก และกำนันตำบลบางน้ำจืด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

Scroll to Top