กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 1

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนน

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566  สนข. นำโดย นายอภิสิทธิ์ ภู่วราวุฒิพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง    และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ภายในตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด และตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

Scroll to Top